सूचना तथा समाचार

गिट्टि ढुङ्गा, बालुवा संकलन तथा बिक्रि सम्वधि सूचना रद्ध गरीएको बारे सूचना ।।

स्वास्थ्य सेवाको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे सूचना ।

स्वास्थ्य सेवाको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे सूचना ।

रोल नं कायम गरिएको बारे सूचना ।।

अ.हे.ब ,अ.न.मी र ल्याब असिष्टेन्ट पदको लिखित परीक्षा हुने बारे सूचना ।।

रानीसागरमा वालुवा, गिट्टी, ढुङ्गा खुल्ला गरिएको सूचना ।